Rong biển

Rong biển

27,000đ

Rong nho 30g + xốt mè

29,000đ

Rong biển xanh

28,000đ

Rong câu 50g + xốt mè

38,000đ

Rong đông

45,000đ