Chả Lý Sơn

Chả cá Lý Sơn 250 G

50,000đ

Chả mực Lý Sơn

85,000đ

Chả cá Lý Sơn 500 G

100,000đ